martes, 29 de enero de 2008

Mocións para o pleno do vindeiro 31 de Xaneiro

O próximo xoves día 31 de xaneiro ás 19:30 horas debatiranse DÚAS MOCIÓNS PRESENTADAS POLO GRUPO MUNICIPAL DO PSdeG-PSOE:

1- SEGURIDADE VIARIA NO CONCELLO DO PEREIRO

2-CREACIÓN DE RUTAS VERDES OU CAMIÑOS NON MOTORIZADOS NO CONCELLO.

Son mocións que xa se presentaran no Rexistro do Concello o día 11 de outubro de 2007. Dende aquela celebráronse xa dous Plenos (un en outubro e outro en decembro) nos que non foron incluídas. Despois de pedir as oportunas explicacións ao Sr. Alcalde sobre a non inclusión (resulta que confundíronas con preguntas, respondendo por escrito que as ven interesantes pero que as debemos concretar máis) e reiterar a presentación das mesmas como MOCIÓNS para o Pleno, acordaron incluílas na orde do día do que se celebrará o vindeiro 31 de xaneiro.

MOCIÓN SOBRE SEGURIDADE VIARIA:

O PSdeG-PSOE pide que o Pleno aprobe a necesidade de mellorar a seguridade viaria nas distintas rúas que atravesan o Concello, e que como primeira medida se encargue un estudo de Seguridade Viaria. A finalidade deste estudo sería a de levar a cabo actuacións encamiñadas a mellorala, prioritariamente nos núcleos de poboación, tales como: pasos de peóns elevados, establecemento de zonas 30 ou de preferencia de peóns, señalización de velocidade nos núcleos de poboación, establecemento de zonas de estacionamento, … e outras necesarias para a convivencia entre vehículos e peóns.

Xustificamos a necesidade da moción baseándonos na ACTUAL SITUACIÓN DE RISCO a que están sometidos conductores e peóns que circulan ou camiñan por este concello e na FALTA DUNHA ORDENANZA MUNICIPAL que a corrixa.

É preciso que con urxencia se tomen medidas que eviten que nos núcleos de poboación os veciños circulemos ou camiñemos atemorizados polo elevado número de irresponsables que practican e exhiben conducción temeraria. É penoso que en moitos núcleos de poboación, como Melias, os pais non lles permitamos aos nenos usar a bicicleta polo elevado risco que supón sair a rúa ao non contar con medidas que impidan as “aloucadas” velocidades de irrespetuosos e irresponsables conductores.

MOCIÓN DE RUTAS VERDES OU CAMIÑOS NON MOTORIZADOS:

Solicítase que o Pleno aprobe a constitución dunha COMISIÓN CON REPRESENTACIÓN DOS TRES GRUPOS MUNICIPAIS (PP, PSdeG-PSOE, BNG) que se encargue das xestións e actuacións necesarias para a creación de vías verdes ou camiños non motorizados no concello.

Terá como funcións a elaboración dun estudo encamiñado a elección e ao establecemento das posibles rutas, informes de coste e viabilidade, establecemento de prioridades e prazos para a posta en funcionamento e seguimento das obras e actuacións necesarias.

Xustificamos a necesidade de presentar esta moción baseándonos na necesidade de recuperar antigas sendas e camiños, actualmente case desaparecidos por esquecidos e abandonados (totalmente cubertos de maleza, nalgúns casos mesmo por verquidos,…) e en que é inadmisible que non se teñan aproveitado ata o de agora as marxes dos numerosos regatos e dos ríos (o Loña, O Miño, …) que enriquecen o medio natural deste concello.

1 comentarios:

JG | 30 de enero de 2008, 21:27  

El municipio de Pereiro de Aguiar, situado a escasos kilómetros de la capital Ourense, y con una población en temporada estival superior a los 10.000 habitantes, dispone de una amplia red de caminos de dominio y uso público, siempre utilizados por pastores y gentes del campo, debido a la existencia histórica de una gran cantidad de pequeños núcleos rurales o aldeas diseminados y comunicados entre sí, al minifundismo predominante en Galicia. Dicha situación además se agrava en Pereiro, respecto a otras comarcas, al no existir un núcleo urbano bien definido, y proliferar de forma desperdigada numerosas urbanizaciones y viviendas unifamiliares.

La rápida y constante reconversión que se está produciendo en la agricultura y ganadería, los cambios que está sufriendo (abandono de tierras, disminución población rural...),. así como, debido a la escasa (o nula) inversión pública municipal para su conservación en los últimos años, ha llevado a que actualmente se encuentre la mayoría de la red de caminos municipales en un claro estado de abandono.

La situación estratégica del municipio, respecto a Ourense, y su población diseminada, además de poseer una gran riqueza medioambiental (forestal, paisajística, faunística, hídrica…..) y cultural (numerosos monumentos de interés artístico, fiestas….), ofrece al visitante de otros municipios, o al propio viandante de Pereiro, nuevos usos (turístico, deportivo, recreativo, cultural….) de dicha red de caminos, sendas o vías verdes, para poder gozar de la naturaleza con seguridad, disfrutando de todos los servicios necesarios para hacerlo posible.

Así, que enhorabuena a la Agrupación Socialista de Pereiro por la propuesta, ya que, el conocimiento de la red de caminos rurales existente, su clasificación, la asignación de usos, su conservación y señalización, que permitan acercarse a buena parte de los atractivos y espacios naturales del municipio, además de favorecer el empleo de medios de transporte sostenibles con el medioambiente, como andar y el uso de la bicicleta, así como, fórmulas de financiación de las inversiones necesarias para llevarlas acabo (ayudas, subvenciones, actuaciones directas por otras administraciones….), son demandas que los vecinos de Pereiro llevan reclamando desde hace varios años.

Tu comentario será moderado la primera vez que lo hagas al igual que si incluyes enlaces. A partir de ahi no ser necesario si usas los mismos datos y mantienes la cordura. No se publicarán insultos, difamaciones o faltas de respeto hacia los lectores y comentaristas de este blog.